Heving av kjøp

I de tilfeller det foreligger en vesentlig mangel kan det være akteult med heving av kjøp. Vi kan gi deg kvalifisert bistand i saker om heving av kjøp. Vurderingen er ofte vanskelig, og noe skjønnspreget. Ved større verdier og konsekvenser ønsker derfor mange å bruke advokat for å maksimere muligheten for å vinne frem.

Ved heving av bilkjøp skal bilen tilbake til selger. Kjøper får tilbake kjøpesummen.

Austin Lyngmyr er et av få advokatfirma i landet som har valgt å satse tungt på kjøpsrett, herunder hevingssaker. I vårt samfunn er det en rekke mindre tvister som behandler av forliksrådene og Forbrukerrådet. Disse sakene kan prinsipeilt vært viktige nok, men det er ikke økonomisk forsvarlig å bruke advokat på saker med lav økonomisk interesse. En høy økonomisk interesse har man ofte i sakene knyttet til heving av kjøp, herunder heving etter kjøp av bil, bobil, båt eller campingvogn. Vårt advokatfirma jobber således mye med heving av kjøp.

Advokatbistand ved heving av kjøp

Dersom du ønsker heving av et kjøp bør du i tidlig fase stake ut kursen videre. Skal du bruke advokat eller ikke? Ofte ser vi dessverre at mange kommer skjevt ut fra dag 1 i reklamasjonsprosessen, og da kan man rote til saken for seg selv. Har du økonomi til det anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å bistå deg i din sak. Vi er spesialisert på kjøpsrett, hvilket naturligvis øker muligheten for å vinne frem. Ønsker du å føre saken selv er det naturligvis mulig, med de fordeler å ulemper det innebærer. Vi anbefaler å bruke advokat dersom kjøpesummen var kr 50 000, eller mer, og saken ikke er opplagt. Dette vil kunne være vel anvendte penger.

Hva ønsker vi av informasjon fra deg?

Nå du tar kontakt med oss, kan du gjerne gjøre det via vårt kontaktskjema. Vi ønsker da å få vite følgende:

– når kjøpte du gjenstanden?

– var det privatkjøp eller kjøp fra forhandler?

– hva kostet gjenstanden

– hvilken årsmodell?

– ble det opplyst noe spesielt i annonse eller kontrakt?

– hva er kilometerstanden(hvis tilgjengelig)?

Ved mottak av opplysningene registrerer vi oppdrag og sammen finner vi ut veien videre. Vi vil i denne sammenheng naturligvis komme med konkrete og skreddersydde anbefalinger for å ivareta din sak best mulig. Vi overtar saken helt og holdent, men holder naturligvis deg som klient orientert og tar kontakt ved behov. Vi er opptatt av god fremdrift i saken og at klienten er fornøyd med oppfølgningen. Kompetanse er viktig, uansett rettsområde. Dette har vi tatt konsekvensen av, og vi jobber kun med saker vi har meget god kompetanse på.

Hva skal til for å vinne frem heving av kjøp?

Dette er jo spørsmålet mange stiller seg. Alle skulle vi vel ønske at det var mulig å gi enkle og korte svar. Slik er det dessverre ikke. Mange aktører tar nok litt lett på kjøpsretten. Det gjør ikke vi. Kjøpsretten er et konglomerat av momenter som kan trekke for og imot om man har en hevingssak eller ikke. Denne oversikten er vanskelig å få før man har fullstendig oversikt over saken. Kort oppsummert kan man si at det må foreligge en kjøpsrettslig mangel, og det må være reklamert innen rimelig tid. Videre må mangelen være av vesentlig karakter, ellers foreligger ikke hevingsgrunnlag. Terskelen for å heve et kjøp er høy, men det skilles mellom kjøp etter kjøpsloven og kjøp etter forbrukerkjøpsloven. Kjøper du som privatperson en gjenstand fra en profesjonell forhandler på området, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Det er noe enklere å heve et kjøp i forbrukertilfeller. Heving av kjøp er mest aktuelt der utbedring ikke har skjedd, eller vanskelig kan finne sted, og mangelen heller ikke kan avhjelpes ved prisavslag. Høye økonomiske avvik og/eller sikkerhetsrelaterte mangler trekker ofte i retning av hevingsgrunnlag. Til syvende og sist vil det være en skjønnsmessig vurdering av utvalget eller dommeren som skal avgjøre saken. Når den avgjørelsen skal tas gjelder det å ha gjort grunnarbeidet, slik at bevissituasjonen og den rettslige argumentasjonen i saken er mest mulig optimal. Da øker sannsynligheten for seier.

Økonomien i det hele

Mange lurer på hva det koster å føre en slik sak. Det er vanskelig å spå. Mange saker løser seg raskt og de aller fleste sakene løser seg utenrettslig. Likevel må noen saker behandles i retten. Ofte dekker forsikringen utgifter til advokat i kjøpsrettssaker. Dette innebærer at du som klient må betale en egenandel på kr 3000 – 4000. Etter betaling av denne egenandelen dekker forsikringen din 80% av utgiftene til advokat. Dette er en meget gunstig ordning som gjør at du får svært mye advokatbistand for pengene. Forsikringen dekker inntil kr 100 000.

Bistand i din sak

Trenger du bistand til å heve et kjøp er du velkommen til å ta kontakt. Heving av kjøp er noe vi kan og som vi jobber svært mye med. Din sak vil derfor bli behandlet på en solid og god måte. Send oss gjerne en henvendelse.